WONEN

Bij een normale ontwikkeling past dat jongeren op een bepaald moment uit huis gaan om op zichzelf te gaan wonen. In principe geldt dat ook voor mensen met autisme. Echter, een deel van de mensen met autisme heeft levenslang ondersteuning nodig, ook op gebied van wonen.

Meestal worden kinderen met autisme thuis door hun ouders verzorgd, al dan niet met extra ondersteuning en hulp. Dat is niet altijd mogelijk. Dan is er al eerder een moment waarop er beslissingen rondom het wonen nodig zijn. Meestal komt de vraag over uit huis gaan aan de orde bij de overgang van jeugd naar volwassenheid, maar soms ook later. Wonen betekent voor ieder persoon met autisme iets anders.

Vragen die kunnen spelen rondom het wonen zijn:

  • Kan iemand zelfstandig wonen?
  • Welke zorg en ondersteuning heeft iemand nodig om zelfstandig te kunnen wonen?
  • Waar is deze zorg en ondersteuning te vinden?
  • Welke vorm van wonen is geschikt als iemand (niet volledig) zelfstandig kan wonen?
  • Waar zijn deze woonvormen te vinden?

Ondersteuning en zorg bij het wonen
Er kunnen diverse vormen van ondersteuning en zorg bij het wonen geboden worden aan iemand met autisme. Soms is het al voldoende dat er ondersteuning of hulp is op andere levensgebieden (bijvoorbeeld sociale contacten of dagbesteding). 

Is er meer nodig? Dan kunnen onderstaande woonmogelijkheden worden besproken. Bij de keuze van een woonvorm is het belangrijk te kijken naar de behoefte aan begeleiding bij het wonen. Sommige mensen met autisme hebben veel ondersteuning nodig en de ander maar weinig. Er zijn verschillende organisaties actief op het gebied van ondersteuning bij het wonen.
 

Woonmogelijkheden

Voor wonen zijn verschillende mogelijkheden, met daarop afgestemde ondersteuning.

Logeren
Van logeren is sprake als iemand gedurende korte tijd, in het weekend of in vakanties, elders verblijft. Logeren kan bij een pleeggezin. Ook zijn er logeerhuizen opgezet vanuit zorgaanbieders. Particuliere initiatieven voor logeren kunnen (nu nog) bekostigd worden vanuit een persoonsgebonden Budget (PGB).

Kamertraining
Kamertraining is voor een beperkte duur en is te vinden bij onder andere Bureau Jeugdzorg en bij de kinder- en jeugdpsychiatrie, maar ook vanuit andere organisaties kan deze ondersteuning geboden worden.

Begeleid zelfstandig wonen
Bij begeleid zelfstandig wonen woont iemand op zichzelf en wordt ambulante hulpverlening gegeven op de levensgebieden waar het nodig is.

Begeleid wonen
Begeleid wonen of een beschermende woonvorm betekent wonen in een woonvorm, meestal samen met anderen, met een kleinere of grotere mate van zelfstandigheid.

Autisme kan ook voorkomen in combinatie met een verstandelijke beperking, een visuele of auditieve beperking. Als er sprake is van deze dubbele problematiek dan kunnen mensen met autisme ook bij zorginstellingen terecht die ondersteuning bieden aan deze doelgroepen. Soms zijn er voorzieningen specifiek voor mensen met een stoornis uit het Autistisch Spectrum. Ook komen er steeds meer woonvormen, die door ouders zijn opgezet en die dan bijvoorbeeld betaald worden vanuit het PGB.

Hoe kom ik aan zorg en ondersteuning?
Op internet is na te lezen of er een indicatie nodig is voor de benodigde hulp. Voor ondersteuning bij wonen vanuit de AWBZ-zorg is een indicatie nodig van het Centrum voor Indicatiestelling en Zorg (CIZ) www.ciz.nl

Gemeenten krijgen ook een steeds grotere taak bij ondersteuning van mensen met een beperking. Steeds meer vormen van ambulante of extramurale zorg gaan over van de AWBZ naar de WMO. Valt de benodigde zorg onder de WMO, dan moet daarvoor een indicatie aangevraagd worden bij de gemeente.

Heb je een indicatie? Dan moet gezocht worden naar een passende woonplek. Om te komen tot een keuze voor een woonvorm en het geven van ondersteuning kunnen verschillende organisaties helpen, zoals MEE, psychiatrie (GGZ), zorgaanbieders uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, Bureau Jeugdzorg, een Autisme Team of een regionale afdeling van de NVA. Als het werkelijk niet lukt om een passende woonvorm te vinden, dan kan het Centrum voor consultatie en expertise www.cce.nl worden ingeschakeld.

Betrokken instanties
www.stumass.nl
www.capitowonen.nl
www.ivawonen.nl
www.connectinghands.nl
www.ggzfriesland.nl - Mind-up
www.samendracht.nl - Drachten
www.meefriesland.nl
www.jeugdhulpfriesland.nl
www.jonx.nl
www.autisme-nva.nl

In combinatie met verstandelijke beperking:
www.reik.nl
www.talant.nl
www.maeykehiem.nl
www.olmenes.nl

Boeken
Zelfstandig wonen met autisme
Auteur: Katja Stil, Renske Castricum
ISBN: 978908850283

Links
Op de website www.curantwonen.nl is een overzicht te vinden van organisaties die begeleid wonen bieden voor (jong)volwassenen met autisme in Noord-Nederland.
 

De NVA heeft op hun website www.autisme.nl ontwikkeld waarin alle informatie rondom wonen met ASS wordt bijgehouden.

MEE heeft een digitale woonwinkel www.meewoonwinkel.nl. De gegevens in deze woonwinkel zijn afkomstig van woningcoörporaties en zorgaanbieders in de regio. Zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.