Onderwijs en opleiding

Het is belangrijk dat mensen met autisme, net als ieder ander, gebruik kunnen maken van onderwijs. In het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

In de praktijk blijkt dat deelname aan het onderwijs door mensen met autisme niet altijd vanzelfsprekend is. De aard en de ernst van de belemmeringen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Op 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van kracht gegaan en daarmee veranderen nogal wat zaken in het onderwijs, voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Daar waar eerder gewerkt werd met indicaties voor een bepaalde vorm van onderwijs, afgegeven door de regionale expertise centra, worden nu de nieuwe samenwerkingsverbanden (SWV) verantwoordelijk voor alle leerlingen, ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Wat van toepassing is voor veel leerlingen met autisme. Voor meer informatie: www.passendonderwijs.nl

MBO-ROC’s
Een ROC is een samenwerking van het Middelbaar Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. In de provincie Friesland zijn dat:

Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in het regulier voortgezet onderwijs te hoog gegrepen is. Het gaat om leerlingen die moeilijk leren, ook in combinatie met Autisme. In de provincie Friesland zijn praktijkscholen in Leeuwarden- www.csg-comenius.nl en www.debrege.piterjelles.nl,  in Dokkum - www.jjboumanschool.nl , in Drachten - www.csgliudger.nl en www.singelland.nl en in Sneek www.prosneek.nl .

Hoger- en wetenschappelijk onderwijs
Jongeren met autisme stromen steeds vaker door naar het hoger- en wetenschappelijk onderwijs en ervaren daar vaak onbegrip en studieproblemen. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat jongeren met autisme een groot risico lopen op studie-uitval. Mensen met autisme kunnen problemen hebben met informatieverwerking, concentratievermogen, ordenen en organiseren, de belangstellingswereld en de communicatie. Juiste deze aspecten zijn van groot belang bij studeren en dus bij succesvol afronden van de studie. De organisatie Stumass ondersteunt deze jongeren om de kans op uitval te verkleinen. In de provincie Friesland zit een locatie van Stumass in Leeuwarden, www.stumass.nl.

Ook kunnen de arbeidsconsulenten van MEE veel betekenen in het contact met scholen, www.meefriesland.nl

Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC’s)
Om meer grip te krijgen op en tijdig terugdringen van voortijdig schoolverlaten is Nederland verdeeld in 39 RMC regio’s. De kerntaken van de RMC regio zijn:

  • een sluitende melding en registratie, doorverwijzing en herplaatsing van vroegtijdig schoolverlaters
  • het bevorderen van een goede samenwerking tussen alle partijen in de regio die te maken hebben met jongeren tot 23 jaar;
  • het realiseren van een sluitende aanpak met een zo goed mogelijk traject-op-maat voor de jongeren die extra zorg nodig heeft.

Om deze kerntaken uit te voeren is per regio een contactgemeente aangewezen. Deze contactgemeente is de coördinator in een regionaal samenwerkingsverband van overheid, onderwijs, jeugdzorg, justitie en arbeid.

Voor de provincie Friesland gaat het om drie samenwerkingsverbanden: Friesland Noord, Zuidwest Friesland en Friesland Oost ‘De Friese Wouden’. Zie www.rmcnet.nl

Voor elke gemeente werkt een leerplichtambtenaar, die de leerplichtwet uitvoert. Leerlingen die verzuimen of dreigen uit te vallen , worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Deze ambtenaar zorgt voor advies en voorlichting aan ouders, leerlingen, scholen en andere relevante instanties op het gebied van verzuim en schooluitval.

 

Boeken
Studeren met autisme
Auteur: Niek Castricum, Katja Stil
ISBN: 9789088501586

Links
Links met site die betrekking hebben op hoger en wetenschappelijk onderwijs in combinatie met autisme:
www.handicap-studie.nl - Informatie en vraagbaak over studeren met een handicap.
www.begeleidleren.nl - Informatie over studeren met psychiatrische aandoeningen, onder andere autisme en informatie over wet- en regelgeving.
www.pasnederland.nl - Belangenorganisatie van en voor mensen met autisme en hoge intelligentie. Biedt de mogelijkheid aan studenten met autisme voor het onderling uitwisselen van ervaringen.
www.stumass.nl - Begeleid wonen voor studenten van HBO en WO-niveau met autisme.
www.capitowonen.nl - Begeleid wonen voor studenten van MBO-niveau met autisme.