Geld & Wet en regelgeving

Vanuit de overheid bestaan regelingen waarvan mensen met autisme gebruik kunnen maken als ze extra zorg nodig hebben.

Aanvragen van zorg, begeleiding of ondersteuning
Tot 2015 gaat dat via het Centrum Indicatiestelling Zorg (www.ciz.nl), als het gaat om zorg voor volwassen. Voor kinderen vraagt men een indicatie aan bij buro jeugdzorg: www.burojeugdzorgfriesland.nl

Vanaf 2015 verandert er veel met betrekking tot het aanvragen van zorg of begeleiding: de gemeente neemt veel taken over van het rijk, wat maakt dat bovenstaande instanties niet langer deze indicatie aanvragen zullen behandelen, maar vanaf 2015, gaat u met uw vragen om zorg of begeleiding naar het wmo loket van uw gemeente.

De gemeente zal dan met u kijken of er mogelijkheden zijn om in uw eigen netwerk of in uw omgeving een antwoord te vinden op uw vraag. Mocht dat niet zo zijn en gespecialiseerde zorg is nodig, dan verzorgt de gemeente vanaf 2015 de indicatiestelling, waarmee u recht zult hebben op ‘Zorg in Natura’ of waarmee u zelf, met behulp van een Persoons Gebonden Budget, uw zorg in kunt kopen.

Hulp bij het aanvragen van zorg 
Op de website van zorgwijzer staat hoe u een AWBZ-indicatie aanvraagt en wat er daarna gebeurt. Bij het invullen van de aanvraag kan een organisatie als MEE (www.meefriesland.nl), een zorginstelling of de huisarts u helpen.

Geld voor onderhoudskosten
De Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende (zorgafhankelijke) Gehandicapte kinderen (TOG-regeling) is een ministeriële regeling die ouders een extra tegemoetkoming geeft in de kosten van gehandicapte kinderen van 3 tot 18 jaar die thuis verzorgd worden. Een ouder kan de TOG aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Tegemoetkoming chronisch zieken
Chronisch zieken en gehandicapten kunnen een jaarlijkse tegemoetkoming ontvangen ter compensatie van de meerkosten die zij maken als gevolg van hun aandoening of beperking. Dit is sinds 1 januari 2009 geregeld in de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (Wtcg). Deze wet vervangt de fiscale regeling Buitengewone Uitgaven. De Wtcg geldt voor iedere chronisch zieke en gehandicapte, ongeacht de leeftijd. Om te bepalen of een chronisch zieke of gehandicapte in aanmerking komt voor de tegemoetkoming wordt gekeken naar het zorggebruik in een bepaald jaar. Per 1 januari 2012 is de tegemoetkoming – die in 2013 wordt uitgekeerd – inkomensafhankelijk geworden. Concreet houdt dit in dat mensen die boven een vastgestelde inkomensgrens zitten, niet meer in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.

Wajong
De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) is een inkomensvoorziening voor jonggehandicapten van 18 tot 65 jaar die voor de leeftijd van 17 jaar of voor hun 30ste arbeidsongeschikt zijn geworden. Vanaf 2015 zullen alleen nog mensen die duurzaam arbiedsongeschikt zijn een beroep kunnen doe op de Wajong. Op dit moment zijn de criteria nog onduidelijk. Meer informatie is te vinden op de website van het UWV.

Vervoersregeling
Voor kinderen en jongeren die minder mobiel zijn, bestaan er sinds 1999 verschillende vervoersregelingen. Samen worden deze regelingen ook wel ‘doelgroepenvervoer’ genoemd. Zo heeft iedere gemeente een regeling Leerlingenvervoer, die ervoor zorgt dat een leerling op een passende wijze wordt vervoerd.

80-plussers
Bent u 80 jaar of ouder en wilt u in een instelling gaan wonen? Dan kunt u rechtstreeks een indicatie aanvragen bij de AWBZ-instelling waar u naartoe wilt. De instelling beoordeelt of u in aanmerking komt voor AWBZ-zorg en stelt het CIZ op de hoogte. Het CIZ doet geen onderzoek en stuurt u alleen het indicatiebesluit.

Curator, bewindvoerder of mentorschap
Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken niet regelen. Bijvoorbeeld omdat zij dementerend zijn, psychiatrisch patiënt zijn of een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt financiële beslissingen voor de betrokkene of beslissingen over de zorg over van de betrokkene.

Informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap